diggdiggdigg

Търгово предложение към акционерите на ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД

ДИЙТСМАН Н.В. като акционер притежаващ (пряко и непряко) 18 733 405 броя акции, представляващи 97.50 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите на ДитсманнЕнергоремонт, ЕИК: 831914845, на основание чл. 149, ал. 1 и ал. 6 и чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК отправя ...