diggdiggdigg

„ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД представи Консолидиран отчет за 2011 г.

„ДитсманнЕнергоремонт” АД осигури 1068 работни места Печалбата му за миналата година се увеличи със 136% През 2011 г. „Eнергоремонт холдинг”АД и дъщерните му дружества осигуриха 1068 работни места. Тези данни представи дружеството в консолидирания одитиран финансов отче...