diggdiggdigg

Система за социална отговорност

Целта на разработената и внедрена в „Енергоремонт Холдинг” АД Система за социална отговорност на базата на стандарт SA 8000 е, въз основа на международните норми и приложимите национални закони на труда, да се осигури защита на всички работници и служители, които произвеждат продукти или осигуряват услуги на дружеството, в качеството му на доставчик/подизпълнител, под-доставчик, или надомен работник.

Ръководството на „Енергоремонт Холдинг” АД в лицето на Главния изпълнителен директор официално декларира своята ПОЛИТИКА ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ, която е документирана, прилагана, поддържана и съобщена на всички нива в структурата на фирмата.

Политиката за социална отговорност на „Енергоремонт Холдинг” АД е насочена към извършване на дейностите в условията на корпоративно стратегическо управление, което допринася за устойчиво икономическо развитие, коректни и етични трудови отношения с работниците и служителите, техните семейства и обществото като цяло с цел подобряване на качеството на живот.Ръководството се ангажира да създава необходимите условия за спазване изискванията на Система за социална отговорност и за активното съдействие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие. Политика за социална отговорност е достъпна до работещите към „Енергоремонт Холдинг” АД на официалния за Република България български език. При необходимост, политиката се превежда на език, разбираем от на заинтересованите лица, за сметка на „Енергоремонт Холдинг” АД.

Служителите на „Енергоремонт Холдинг“ АД се ползват със следните социални придобивки:

  • Карти за пътуване за цялата градска мрежа
  • Ваучери за храна на стойност 60лв.
  • Преференциални условия за отдих в почивните бази, собственост на холдинга
PDF-icon

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА СТАНДАРТ SA 8000

PDF-icon

Обобщение на резултатите от проведения Вътрешен одит на Системата за социална отговорност

Спонсорства и дарения на “Енергоремонт Холдинг” АД

Технически Университет – София – „Енергоремонт Холдинг” АД има дългогодишното и успешно сътрудничество с Техническият университет в София и e сред големите му дарители.

Енергоремонт Холдинг също така финансира покупката на оборудване за лаболатория на катедра ”Материалознание и технология на материалите” на Машиннотехнологичния факултет. Тя ще помогне в обучението по заваряване и научно изследавателската дейност.

Холдингът предоставя и възможности за стажове на изявени студенти, както е и активен участник в “дните на кариерата”.

Компанията подкрепи провеждането на Заседанието на Асоциацията за делово сътрудничество на Техническите университети от Централна и Източна Европа в София, посветена на повишаване на ефективността на научните изследвания.

Холдингът също така финансира и филма на БНТ „ Пред Техническия университет шапки долу” със сценарист Емил Розов и режисьор Ангел Тошев, посветен на 65 годишнината от създаване на Университета.

ТУ-Машинно технологичен факултет – за организиране на научно-техническа конференция във връзка с честването на 70-годишнината на МТФ;

„ТУ-София-Технологии” ЕООД  – за организиране на конференции с международно участие АМО;

Български съюз по заваряване – подпомагане на дейността във връзка с реализирането на програма за обучение на млади заварчици;

КРИБ – за организиране на „Международна конференция по конкуренцията” и „Пролетен бал 2015” и „Пролетен бал 2016”;

Булатом – за организиране на ежегодни събития – Конференции „Международен ядрен форум”;

Национален фонд „Свети Никола” – подпомагане на деца сираци и инвалиди;

Ансамбъл „Българе“ – организиране на спектакъл „Това е България”;

Фестивал „Пирин фолк” – 20-то юбилейно издание;

Рок-мото спортен фестивал „АЕЦ-Белене 2012” – награден фонд;

Никита Набатов – за отпечатване на книга: „Електроенергетиката на България”;

„Мисия Възстановяване” – за провеждане на Световен молитвен ден;

Училищно настоятелство Национално музикално училище „Любомир Пипков” – за организиране и провеждане на VI международен конкурс „Млади виртуози 2010”. „ДитсманнЕнергоремонт” АД има дългогодишно сътрудничество с училището и подкрепя финансово различни негови инициативи;

Училище „Цанко Церковски”, гр. София – за официално отпразнуване на 170-та годишнина на училището;

Национална федерация българско кемпо – „Булкемпо” – за спортни цели;

СК „Шампион 2006” – за спортни цели.