diggdiggdigg

В условията на нарастваща конкуренция за „Енергоремонт Холдинг” АД от особено значение е високото качество на предлаганите стоки и услуги.

Ръководството на „Енергоремонт Холдинг“ АД провежда активна и целенасочена политика по качество, здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда в следните направления:

PDF-icon

Свали в .PDF формат

logo-bulletИзвършване на периодичен анализ на националните и международни нормативни документи и други изисквания, в това число и на изискванията за здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда, оценка за отражението им върху извършваната от Холдинга дейност, както и непрекъснат контрол за изпълнение на всички задължения, наложени от този вид документи.

logo-bulletУправление на здравето и безопасността на работното място.

logo-bulletУправление на околната среда и предотвратяване на замърсявания, изразяващо се в ефикасно управление на генерираните при дейността отпадъци и прилагане на подходящи технологии и материали, имащи минимално негативно влияние върху околната среда.

logo-bulletНепрекъснато повишаване квалификацията и мотивацията на персонала за висококачествен труд.

logo-bulletИзвършване на периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати.

logo-bulletНепрекъснато подобряване на системата за управление на качеството, на здравето и безопасността при работа и на резултатността спрямо опазването на околната среда.