diggdiggdigg
Клиент / Държавно Предприятие „Радиоактивни отпадъци“
Категория / СМР

Клиент:

Възложител е Държавно Предприятие „Радиоактивни отпадъци“, като основен Изпълнител е Консорциум Iberdrola Ingenieria y Construccion S.A. /Испания/. „Енергоремонт Холдинг“ АД извършва част от дейностите основно свързани с монтаж на съоръженията по договор с „АТП – Атомтоплопроект“ ООД.

Наименование на Обекта:

Изграждане на „Цех за намаляване на размерите и дезактивация на демонтирано оборудване – АЕЦ „Козлодуй“.

Финансиране:

Международен фонд „Козлодуй“, администриран от Европейска банка за възстановяване и развитие

Обхват на проекта:

„Енергоремонт Холдинг“ АД изпълнява монтажни дейности по изграждане на Съоръжение за плазмено изгатяне, което ще осигури преработка и конденциониране на твърди радиоактивни отпадъци с висок коефициент на намаляване на обема на площадката на „АЕЦ Козлодуй“.

Срок:

До Юли 2016г.

M-17. DENOX UNIT WITH STEEL STRUCTURE