diggdiggdigg
Клиент / ДП НКЖИ
Категория / СМР, Проектиране

ОБЕКТ: „Рехабилитация на железопътни участъци Скутаре – Оризово и Стралджа – Церковски, част от проект “Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас – Фаза 2“, по обособени позиции: Обособена позиция  (ОП) 2: Рехабилитация на железопътен участък Стралджа – Церковски”

 

Изпълнението на обект “Рехабилитация на железопътен участък Стралджа-Церковски“ допринася за изпълнение на поетите ангажименти на Република България за развитие на железопътната инфраструктура, достигане на стандартите в съответствие с политиката на Европейския съюз и стабилното развитие на транс-европейските транспортни мрежи. Като част от линията, рехабилитираният железен път спомага за осигуряване на по-висока скорост на движение на влаковете.Скоростта на движение и времето за пътуване са ключови при избора на железопътния транспорт за превоз на товари и пътници.

Строителството на обекта е завършено. Проектът е изпълнен със средства от Кохезионен фонд на ЕС чрез ОП“ Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“.

При реализацията на проекта са постигнати следните цели:

 • Осигуряване на скорост на движение от130 км/ч;
 • Сигурност и безопасност на железопътните превози;
 • Повишаване качеството на услугите;
 • Възможности за развитие на бизнеса, свързани с използване на железопътния транспорт;
 • Подобряване на еколочните условия в района на проекта.

 

Изпълнени дейности

 • Проектиране
 • Осъществен е демонтаж, транспортиране, сортиране и складиране на материали от съществуващия железен път и предаването им на Възложителя;
 • Полагане на нов железен път, баластиране и нивелации;
 • Дейности по опазване на системите за сигнализация и телекомуникации;
 • Рехабилитация на контактната мрежа;
 • Мерки за опазване на околната среда-мониторинг на качествата на повръхностните и подземни води, възстановяване на всички площи, засегнати от строителството.

 

ОКОНЧАТЕЛНА ОБЩА СТОЙНОСТ: 4 547 978,99 лв.с ДДС

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ИЗПЪЛНИТЕЛ: КОНСОРЦИУМ „СЕТ“ ДЗЗД

КОНСУЛТАНТ: „EЖИС-ЕТП-АЙСИДЖИ“ ДЗЗД