diggdiggdigg
Клиент / ДП НКЖИ
Категория / СМР, Проектиране

Рехабилитацията на жп отсечката Стралджа-Церковски ще допринесе за достигане на проектна скорост от 90-130 км/ч според всички нормативни и технически изисквания, включително и изискванията на приложимите Технически спецификации за оперативна съвместимост на обектите от националната железопътна система с тези на Европейския съюз. Със завършването й ще бъдат изпълнени поетите държавни ангажименти за поетапно завършване на дейностите по развитие и рехабилитация на жп линията Пловдив-Бургас през втория програмен период на ОП „Транспорт и Транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. Успешното изпълнение на договора ще спомогне за намаляване на времето за пътуване по линията, за подобряване качеството на предлаганите услуги, което ще направи железопътния транспорт по-привлекателен при превоза на пътници и товари.

Обхват на договора

  • Проектиране – подготовка на работни проекти и работни чертежи, авторски надзор, екзекутивни чертежи, геодезия, отводняване, съоръжения, контактна мрежа, План за безопаснос и здраве, План за управление на строителни отпадъци
  • Строителни работи – подготвителни дейности на железен път, контактна мрежа, сигнализация и телекомуникации, демонтаж на релсов път, доставка на релси и траверси, изграждане на релсов път, строително-монтажни работи по контактна мрежа, регулиране и изпитване, доставка на кабел и материали,монтаж на кутии за броячни точки, LEU и предсигнални указателни табели, монтиране на съоръжения за сигнализация, включване на всички захранващи и контролни напрежения към монтираните обекти, настройки и регулации на всички съоръжения за сигнализация, засегнати от ремонта, проба.

Изпълнител: Консорциум CET, състоящ се от САЛЧЕВ С.П.А. – Италия, „Енергоремонт Холдинг” АД и „ТРАНСГЕО”ООД

Бенефициент: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура„

Управляващ орган: Дирекция „Координация на програми и проекти”

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Стойност на договора: 3 789 982 лева без ДДС

Срок за изпълнение: 10 месеца

Проектът се осъществява със съфинансиране от Кохезионен фонд чрез ОП „Транспорт и Транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.