diggdiggdigg
Клиент / Национална компания „Железопътна инфраструктура”
Категория / СМР, Инженеринг и проектиране

ПРОЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО УЧАСТЪЦИ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ ПЛОВДИВ – БУРГАС”

ОБЕКТ: „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол”.

Стойност на проекта: 21 339 147,60 лева с ДДС

Стойност на обекта: 20 828 794,80 лева с ДДС

Управляващ орган: Дирекция „Координация на програми и проекти”,

Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията

Бенефициент: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”

Изпълнител: „ЕНЕРГОРЕМОНТ-ХОЛДИНГ“ АД

Строителен надзор: ЕТ „ЕЛ ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ – ВМ

В началото на 2016 г., в изпълнение на договор №/13.08.2015 г., „Енергоремонт-Холдинг“ АД стартира дейностите по възстановяването, ремонта и модернизацията на тягови подстанции (ТПС) Бургас, Карнобат и Ямбол. Договорът е на стойност 20 828 794,80 лева и ще се изпълнява в рамките на големия проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив – Бургас”.

Основна цел при изпълнението на договора е да се възстановят, ремонтират и модернизират три от общо пет тягови подстанции, които захранват участъка. За всички ТПС – Стара Загора, Нова Загора, Ямбол, Карнобат и Бургас ще бъде изградена и система за телеуправление на ТПС, СП и СР от Централен диспечерски център Пловдив. Захранването с номинално напрежение 25kV на въздушната контактна мрежа в железопътния участък от Михайлово до Бургас се осигурява от тези тягови подстанции.

Реализирането на проекта ще допринесе за изпълнение на поетите ангажименти на Република България за развитие на железопътната инфраструктура, достигане на европейските стандарти, в съответствие с политиката на ЕС и стабилното развитие на Транс-европейските транспортни мрежи. С неговото изпълнение ще се осигури връзка с проект „Модернизация на железопътната линия Пловдив-Силенград турска, гръцка граници“.

Проектът се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.