diggdiggdigg
Клиент / Государственное предприятие „Национальная компания Железнодорожная инфраструктура“
Категория / Строительно-монтажные работы, инженерно-технические работы

ПРОЕКТ:“Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол”

Стойност на проекта: 21 339 147,60 лева с ДДС

Стойност на обекта: 20 828 794,80 лева с ДДС

Управляващ орган: Дирекция „Координация на програми и проекти”,

Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията

Възложител: ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Изпълнител: ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД

Консултант: ЕТ „ЕЛ ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ- ВМ”

Завършването на проект “Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътна линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол“, който е част от европейски транспортен коридор VIII, допринася за изпълнение на ангажиментите на Република България за развитие на железопътната инфраструктура и достигане на стандарти в съответствие с политиката на ЕС и стабилното развитие на Трансевропейските транспортни мрежи. Той е един от приоритетните проекти за страната, финансирани от ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

С неговото реализиране се постига надеждност и съответствие с действащите европейски и национални стандарти и оперативна съвместимост за модернизираната подсистема, повишаване привлекателността на железопътния транспорт в сравнение с другите видове транспорт, най-вече в екологичен аспект.

Строителството на тягови подстанции Ямбол, Карнобат, Бургас е завършено. Те захранват контактната мрежа с номинално напрежение 25 кV, 50 Нz. Всички са включени в система за телеуправление SCADA от Централен диспечерски център Пловдив. Модернизираните  подстанции работят в режим „без персонал“.

Стойността на строителството е 20 828 794,80 лв. с ДДС. В хода на изпълнение е изготвен работен проект за цялостно възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол съгласно техническите спецификации, демонтаж, складиране и транспортиране на съоръжения и оборудване от съществуващите и предаването им на Възложителя. Изградени са Открита разпределителна уредба 110 КV нови фундаменти, съоръжения и измервателни модули тип PASS MO, Комплектна разпределителна уредба 25 КV, предназначена да разпределя напрежението по отделните направления, изградена е система  за динамична компенсация на реактивната енергия с плавно регулиране, реконструирани са всички технологични и битови помещения, имащи отношение към работата на подстанциите, извършен е ремонт на фасади, подмяна на дограми. Изградена е нова сграда тип “контейнер“ на ТПС“ Ямбол“.