diggdiggdigg
Клиент / Eлектроенергиен системен оператор (EСО)
Категория / СМР, Инженеринг и проектиране

Предмет на договора: Реконструкция на ОРУ 110 кV в подстанция ”Карнобат” 220/110/20/10,5 кV

Възложител: Eлектроенергиен системен оператор (EСО)

Обeм и обхват на договора: Планът за развитие на преносната електрическа мрежа 2015-2024 година и инвестиционната програма на ЕСО 2015-2017 година предвиждат реализация на проекта. Той ще бъде изпълнен на два етапа. Първият обхваща проектиране и изработване на работни проекти. Вторият етап е свързан с демонтажни работи на съоръжения, метални конструкции, шини и др., доставка на разединители, токови измервателни трансформатори, релейни защити, табла и шкафове със защитна комутационна апаратура, клеми първична и вторична комутация, строително-монтажни работи, телекомуникации (ТК, ТМ, ТИ и С)..

Срок на изпълнение: 515 календарни дни