diggdiggdigg
Клиент / ДП НКЖИ
Категория / Доставки, Инженеринг и Проектиране, Проекти под ключ, СМР

ОБЕКТ „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на трафопост за нуждите на новоизградения Диспечерски център – Пловдив, на фидерни линии от подстанция Крумово до осма главна линия и компенсация на реактивна енергия в подстанция Първомай“.

През месец юли 2014 г. по силата на договор № 4627/15.04.2014 г. ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ възложи за изпълнение дейностите по проектирането, изграждането и пускането в експлоатация на трафопост за нуждите на новоизградения Диспечерски център – Пловдив, на фидерни линии от подстанция Крумово до осма главна линия и компенсация на реактивна енергия в подстанция Първомай на „Енергоремонт-Холдинг“ АД.

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС по ОП ”Транспорт“ 2007 – 2013г.

Обхватът на проекта включва проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на:
– Трафопост за нуждите на електрозахранването на новоизградения Диспечерски център Пловдив.
– Фидерни линии от новоизградената подстанция Крумово до контактната мрежа на гара Пловдив, разпределителна.
– Динамична компенсация на реактивната енергия за тягова подстанция Първомай.
– Възстановяване/преустройство на всички съоръжения, засегнати от строителството, включително кабели, контактна мрежа и др.

Етап на изпълнение на дейностите по подобектите:
Трафопост за нуждите на новоизградения Диспечерски център- Пловдив
– Изпълнен е първи етап от Технологията за изпълнение на подобект „Трафопост за нуждите на новоизградения Диспечерски център- Пловдив“. Важните консуматори в сградата от секция 1 са захранени временно от секция 2, подменени са съоръженията в ЗРУ 20kV (съгласно проекта), подменен е силов трансформатор 1 и ГРТ 1.
– Предстои въвеждане в експлоатация на РУ20kV с АВР, трансформатор 1 и секция 1, след което ще започне изпълнението на етап 2 (трансформатор 2, ГРТ 2 и подмяна на разединител в РУ 20kV на EVN).
Фидерни линии от ТПС Крумово до осма главна линия
• Завършени са демонтажните работи в по-голямата част от обекта, както и монтажът на четирите нови стълба. Започна изпълнение и на монтажа на ЗФ5, съгласно одобрения График/технология.
• Предстоят изпитвания на захранващите и обратни фидери и въвеждането им в експлоатация.
Компенсация на реактивна енергия в подстанция Първомай
• Приключени са строителните работи в ЗРУ 27kV за обект „Компенсация на реактивна енергия в подстанция Първомай”, след изместването на съществуващи съоръжения. Монтирано е доставеното оборудване, съгласно проекта.
• Предстоят ПНР, изпитания, 72 часови проби и въвеждане в експлоатация на системата.

Изпълнението на дейностите за пълната реализация на проекта се очаква да завърши в срок – до 24 юни 2015 г.