diggdiggdigg
Клиент / „Топлофикация София“ ЕАД

Възложител:

Топлофикация София ЕАД

 

Изпълнител:

„Енергоремонт Холдинг“ АД

 

Предмет:

Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на Топлофикация София ЕАД.

 

Дейностите по Договора включват:

Изпълнението на договора включва изпълнението на 6 бр. обекти на територията на гр. София, групирани в 2 Лота, които се финансират изцяло и/или смесено от Топлофикация София ЕАД и Европейската Банка за Възстановяване и Развитие.

Обща дължина на трасетата за подмяна 3 964 м (7 928 м тръби) с диаметри от ø48 до ø711 мм.

Договорът включва изпълнението на следните дейности:

– временна организация на движение;

– изкопни и демонтажни работи;

– монтаж на предварително изолирани тръби и арматура;

– доставка и монтаж на стоманени тръби и фасонни части;

– обратна засипка, възстановяване на зелени площи, пътни и тротоарни настилки;

– ремонтно-възстановителни работи в топлофикационни камери и абонатни станции;

– проби, изпитания и въвеждане в експлоатация.

 

Начало:        05.2017

Край:             11.2017