diggdiggdigg
Клиент / Топлофикация София ЕАД
Категория / СМР

Предмет на договора:

Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на Топлофикация София ЕАД.

Дейностите по Договора включват:

Изпълнение на 40 бр. обекти на територията на гр.София, групирани в 8 лота, които се финансират изцяло и/или смесено от Топлофикация София ЕАД и Европейската Банка за Възстановяване и Развитие(EБВР).

Обща дължина на трасетата за подмяна 13 400 м (26 800 м тръби) с диаметри от ф48 до ф 914 мм.

Договорът включва осъществяването на следните дейности:

– временна организация на движение;

– изкопни и демонтажниработи;

– монтаж на предварителноизолиранитръби и арматура;

– доставка и монтаж на стоманенитръби и фасонни части;

– обратна засипка, възстановяване на зелени площи, пътни и тротоарни настилки;

– ремонтно-възстановителниработи в топлофикационникамери и абонатни станции;

– проби, изпитания и въвеждане в експлоатация.

Начало на проекта: 07.2015

Край на проекта: 10.2016