diggdiggdigg
Клиент / “Мини-Перник” ЕАД/л/, гр. Перник
Категория / СМР

Предмет на договора:

“Проект за отстраняване на екологични щети и техническа ликвидация на нарушени терени вследствие на водените дългогодишни минни работи от рудници “Седми септември” и “Христо Ботев” при “Мини-Перник” ЕАД/л/, гр. Перник

Обем на договора: Дейностите ще бъдат осъществени на обща площ от 1285 дка.

Те се извършват на следните етапи: Етап първи- Подготвителен; Етап втори- Добивни работи; Етап трети- Техническа рекултивация; Етап четвърти- Биологична рекултивация.

 

Начало на проекта: 02.2016

Завършване: 03.2019