diggdiggdigg
Клиент / Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Категория / Инженеринг и Проектиране, СМР, Производство, Доставки

Предмет: Инженеринг – проектиране и строителство за обект „Модернизация на ТП /тягова подстанция/ Волуяк и изграждане на система за телеуправление SCADA 1-ва линия“ с обхват на работите както следва:

– Пълно обследване и изготвяне на доклад – анализ на съществуващото техническо състояние на съоръженията в ТП (тягова подстанция) Волуяк, СП (секционен пост) Златуша и СР (секционни разединители) в гарите от София до Калотина-запад и отклонението Волуяк – Банкя;

– Работен проект за модернизация и обновяване на съоръжения в ТП Волуяк, СП Златуша, СР в гарите от София до Калотина-запад и отклонението Волуяк – Банкя;

– Работен проект на система SCADA за участък София – Волуяк – Калотина запад и отклонението Волуяк – Банкя;

– Работен проект за телекомуникационни системи за реализиране на железопътни съобщителни връзки в участъка София – Драгоман – Калотина-запад – граница;

– Извършване на СМР на гарови помещения, ТП Волуяк и СП Златуша

– Доставка и монтаж на оборудване за ТП Волуяк, СП Златуша и СР в гари;

– Доставка и монтаж на оборудване за система SCADA в гарите от София до Калотина – запад и оборудване на ЦДЦ в Енергосекция София, сграда „Надежда“;

– Доставка и монтаж на телекомуникационни системи за реализиране на железопътни съобщителни връзки в участъка София – Драгоман – Калотина – запад -граница;

– Окачване на оптичен кабел по стълбовете за контактна мрежа от Драгоман до Калотина-запад – граница.

– Доставка на резервно оборудване, части, тестови инструменти, инструменти за ревизии, инспекции и обслужване, предпазни средства и др.

– Геодезическо заснемане на изпълненото строителство, включително и подземните комуникации, внасяне на данните в съответната администрация за отразяването им в съответната карта и получаване на скица, в която са нанесени данните от геодезическото заснемане.