diggdiggdigg
Клиент / Андриц хидро GMbh; VA TECH Hydro Австрия
Категория / СМР

Изграждане на Хидроенергиен възел “Цанков камък” – първият пилотен проект в Република България за съвместно изпълнение по Протокола от Киото

Предмет: Монтаж на механично оборудване на ВЕЦ „Цанков камък“

Кратко описание: Въвеждането в експлоатация на ВЕЦ Цанков камък ще подобри работата на останалите централи от каскадата Доспат – Въча, като се изгради липсващият среден участък на каскадата, и ще допринесе за пълноценното усвояване на наличния хидроенергиен потенциал по поречието на река Въча.

Чрез проекта ще се намалят емисиите на парникови газове, основно въглероден диоксид, както и другите атмосферни замърсители, най-вече серни и азотни окиси и прах, които се отделят от заместените от работата на тази нова мощност базови ТЕЦ в електроенергийната система на страната.

Завършен – март 2011 г.