diggdiggdigg
Клиент / „Мини Марица Изток” ЕАД
Категория / Доставки, СМР

Договор: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два роторни ескаватори SRs 2000 и SRs200 на площадката на „Мини Марица Изток”ЕАД

Възложител: Консорциум между полската компания„Фамур“  С.А и  българската компания „Българска енергетика“ АД, изпълнител на договор за проектиране, доставка, изработка, изграждане и въвеждане в експлоатация на два роторни ескаватора SRs 2000 и SRs 200.

Обхват на дейностите по договора: “Енергоремонт Холдинг” АД като основен подизпълнител на консорциума ще извърши цялостен монтаж на механична и електрическа част на два роторни ескаватора SRs2000 и SRs200 на площадката на „Мини Марица Изток”ЕАД. Холдингът ще изработи и достави част от механичната конструкция , ще участва съща така  и в спомагателните дейности по пускането в експлоатация.

Финансиране: 50% от средствата  ще бъдат отпуснати от ЕБВР, администратор на средствата от „Международен фонд Козлодуй”, а останалите 50 % са собствени средства на „Мини Марица Изток“ ЕАД.

Срок на изпълнение: 2019 година