diggdiggdigg

Вижте документите от Общото Събрание в .PDF формат:

PDF-icon

1. Покана за общо събрание

PDF-icon

2. Писмени материали ОС

PDF-icon

3. Годишен доклад за дейността на „Енергоремонт Холдинг“ АД

PDF-icon

4. Консолидиран доклад за дейността

PDF-icon

5. Доклад на Независимия одитор

PDF-icon

6. Доклад на независимият одитир към КФО

PDF-icon

7. Доклад на одитния комитет на ЕР Холдинг

PDF-icon

8. Доклад на директора за връзки с инвеститорите

PDF-icon

9. Годишен финансов отчет

PDF-icon

10. Пояснителни бележки

PDF-icon

11. Програма за добро корпоративно управление

PDF-icon

12. Декларация на управителния съвет

PDF-icon

13. Декларация на одитора

PDF-icon

14. Декларация за корпоративно управление

PDF-icon

15. Консолидиран отчет за финансовото състояние

PDF-icon

16. Пояснителни бележки

PDF-icon

17. Декларация на управителния съвет

PDF-icon

18. Информация за новите членове

PDF-icon

19. Свидетелство за съдимост Ван Риел

PDF-icon

20. Свидетелство за съдимост Рейнаерт

PDF-icon

21. Предложения за промени в устава

PDF-icon

22. Предложения избор на одитен комитет

PDF-icon

23. Декларация независими членове

PDF-icon

24. Правила на одитния комитет

PDF-icon

25. Правила за гласуване

PDF-icon

26. Образец на пълномощно за представяне на акционер

PDF-icon

27. Протокол от Редовното Общо събрание на акционерите на Енергоремонт-Холдинг АД