diggdiggdigg

Етичен кодекс за доставчиците и подизпълнителите

Етичният кодекс за доставчиците и подизпълнителите на „Енергоремонт Холдинг” АД се основава на осемте основни изисквания за социална отговорност:

  • Детски труд
  • Принудителен и насилствен труд
  • Здраве и безопасност
  • Свобода на сдружаването и колективното договаряне
  • Дискриминация
  • Дисциплинарна практика
  • Работно време
  • Възнаграждение

„Енергоремонт Холдинг” АД в качеството си на партньор или работодател има право да събира информация и да извършва проверка за съответствието на доставчиците и подизпълнителите си с изискванията на този Етичен кодекс. По този начин дружеството насърчава своите партньори да подобряват системите си за управление в съответствие с принципите на социалната отговорност. При констатирани несъответствия спрямо изискванията за социална отговорност за холдинга, „Енергоремонт Холдинг” АД изисква предприемането на подходящи коригиращи действия в рамките на определен период. Дружеството си запазва правото да преоцени доставчика или подизпълнителя си и дори да го извади от списъка на одобрените такива, в случай, че тези несъответствия не са отстранени.